දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි ග්‍රාමීය පුස්තකාල නඟා සිටුවීම සඳහා යටිතල පහසුකම් සැපයීම.

Aug 31, 2021 10:00 pm

 

දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි ජාතික පුස්තකාල මණ්ඩලය හා අනුබද්ධිත පුස්තකාල සඳහා අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් ලබා දීම මෙහි දී සිදු කරනු ලැබේ. ලේක් හවුස් ආයතනයේ අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන පරිශීලනය කරනු ලබන එකී පුස්තකාලයන් හා අනුබද්ධිත ළමා පාඨක සමාජ ආදිය ලබා දීම මෙම ව්‍යාපෘතිය මඟින් සිදු කරනු ලැබේ.

අවශ්‍ය සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සඳහා සිසිර නාත් අධිකාරී මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි/අලෙවි - 07 736 75 262.