ජනමාධ්‍යකරණය හැදෑරීම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන දරුවන් ඉලක්ක කර ගනිමින් සිදු කරනු ලබන සිසු මාධ්‍ය දොරටු වැඩසටහන සහ ඊට සමගාමීව සිසු මාධ්‍ය කව පිහිටුවීම

Aug 31, 2021 10:00 pm

අධ්‍යාපන කොට්ඨා මට්ටමින් ජනප්‍රිය පාසල් පාදක කර ගනිමින් ජනමාධ්‍යකරණයට කැමැත්තක් දක්වන අ.පො.ස.(සා.පෙළ) සහ (උ.පෙළ) සිසුන් සඳහා පවත්වනු ලබන ජනමාධ්‍ය වැඩමුළුවකි. ශ්‍රව්‍ය, දෘශ්‍ය හා මුද්‍රිත මාධ්‍යකරණය පිළිබඳ දැනුමක් ලබාදීම මෙන් රසාස්වාදය පිළිබඳ ව ළමුන්ගේ මනස බලගැන්වීම මෙහි අරමුණ වන අතර, පාසල් මට්ටමින් ජනමාධ්‍ය කව පිහිටුවා ශිෂ්‍ය මාධ්‍යවේදීන් බිහි කිරීම සහ ඔවුන් හට මාධ්‍ය ජීවිතයට එළැඹීමට මේ මඟින් අවස්ථාවන් හිමි කර දෙනු ලැබේ.

මෙකී වැඩමුළු ඔබ පාසලේ පැවැත්වීම සඳහා අවශ්‍ය විමසීම් - සිසිර නාත් අධිකාරි මහතා, නියෝජ්‍ය සාමාන්‍යාධිකාරි /අලෙවි - 07 736 752 62.