පෙර පාසල් ගුරුභවතුන්ගේ කුසලතා හා හැකියාවන් වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් පෙර පාසැල් ගුරු පුහුණු වැඩසටහන් පැවැත්වීම

Aug 31, 2021 10:00 pm

 

පෙර පාසල් ගුරු භවතුන්ගේ අධ්‍යාපන කුසලතා, ඉගෙනුම් හා නිපුණතා, නිර්මාණශීලි කුසලතා වර්ධනය සඳහා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨා මට්ටමින් වැඩමුළු සංවිධානය කරනු ලැබේ. පෙර පාසැල් දරුවන් සඳහා වන 'අතුරු  මිතුරු' සහ දෙමළ මාධ්‍ය පෙර පාසල් දරුවන් සඳහා වන 'කුට්ටි චුට්ටි' පුවත්පතේ අනුග්‍රහයෙන් පවත්වනු ලබන මෙම ගුරු පුහුණු වැඩසටහන සඳහා සහභාගි වන සෑම ගුරු භවතෙකුට ම වටිනා සහතික පත්‍රය බැගින් නිකුත් කරනු ලැබේ.

සම්බන්ධීකරණය - මංජු තරංගනී 0773 74 355 4