දුෂ්කර ප්‍රදේශයන්හි අඩු පහසුකම් සහිත පාසල් සඳහා වන යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේ ව්‍යාපෘති, අධ්‍යාපනික මෙවලම් ලබාදීම සහ පාසැල් පුනර්ජීවනය සඳහා වන ප්‍රචාරක කටයුතු සඳහා සහයෝගය ලබාදීම

Aug 31, 2021 10:00 pm