අඩු ආදායම්ලාභී පවුල්වල දරුවන් හට අතහිත ලබාදීම සඳහා වන 'සිප් සවිය' භාරකාර අරමුදල.

Aug 31, 2021 10:15 pm

 

ලේක් හවුස් ආයතනය මඟින් අලෙවි කරනු ලබන සෑම අධ්‍යාපන ප්‍රකාශනයකින් ම රුපියල බැගින් බැර කිරීමෙන් හා පරිත්‍යාගශීලින්ගෙන් ලැබෙන පරිත්‍යාගවලින් බිහි කර ඇති මෙම භාරකාර අරමුදලෙහි අරමුණ වන්නේ අඩු ආදායම්ලාභී දුවා දරුවන් හට අධ්‍යාපනික සවියක් ලබා දීමයි. පරිත්‍යාගශීලින්ගේ නම් අපගේ දිනමිණ පුවත්පත මඟින් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලැබේ.