ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව හා ලේක් හවුස් ආයතනය එක්ව පහ වසර ශිෂ්‍යත්ව දරුවන්, අ.පො.ස. සාමාන්‍ය පෙළ දරුවන් සහ අ.පො.ස. උසස් පෙළ දරුවන් වෙනුවෙන් පවත්වනු ලබන "රේඩියෝ ගුරුවරයා" වැඩසටහන් මාලාව.

Aug 31, 2021 10:15 pm

ලේක් හවුස් ආයතනය සහ ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මඟින් මෙහෙයවනු ලබන මෙම වැඩසටහන අ.පො.ස. උසස් පෙළ, සාමාන්‍ය පෙළ සහ ශිෂ්‍යත්ව විභාග සඳහා ඉලක්ක ප්‍රශ්නෝත්තර සාකච්ඡා කරනු ලබයි. උසස් පෙළ විභාගය සඳහා "දිනමිණ" පුවත්පතෙහි ද, සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සඳහා සිත්මිණ 11 ශ්‍රේණිය පුවත්පතෙහි හා ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා “විදුනැණ” පුවත්පතෙහි පකරනු ලබන අනුමාන ප්‍රශ්න සහ විෂය කරුණු ගුවන් විදුලි සංස්ථාව මඟින් ඉදිරිපත් කරනු ලබන රේඩියෝ ගුරුවරයා වැඩසටහනින් සාකච්ඡා කෙරේ.